Menu

Algemene voorwaarden

Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • De website: 
    De webpagina's van KiesZo.
  • Gebruiker:
    Elke (groep van natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en), die in welke vorm of op welke wijze dan ook, gebruik maakt van de website;
  • De inhoud:
    De aangeboden diensten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden of overige informatie op de website.
Algemeen

Door de website te gebruiken stemt u in met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden beogen niet de (volledige) relatie tussen de Regio en de gebruiker te regelen, zij zijn exclusief van toepassing op het gebruik- en de inhoud van de website.

Indien u na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen, twijfels of klachten heeft, kunt u contact opnemen met het regionaal Klachtenmeldpunt. Zie voor de contactgegevens de website van Regio Gooi- en Vechtstreek, www.regiogv.nl. Regio Gooi- en Vechtstreek heeft het recht om de algemene voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen.

Spoedeisende situaties

De website is niet geschikt voor gebruik bij spoedeisende- of noodsituaties. De Regio adviseert hulpvragers of naasten in spoedeisende of noodsituaties contact op te nemen met reguliere hulpverlening, het alarmnummer 112, de politie of de brandweer. 

Externe links

De website bevat links naar websites die door anderen worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. De Regio heeft geen zeggenschap over deze andere websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Aansprakelijkheid

De Regio besteedt uiterste zorg aan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud van de website. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de Regio niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden diensten, informatieteksten, ondersteuningsplannen, omschrijvingen van behandelmethoden of overige inhoud op de website. De inhoud is ondersteunend en niet vervangend. Het wordt aanbevolen dat u altijd de gemeenten, uw zorgverlener, uw huisarts en/of behandelend arts op de hoogte stelt van uw vragen en/of problemen. Het gebruik van de inhoud geschiedt volledig voor uw eigen risico.

De Regio sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe of indirecte, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van de inhoud, producten of diensten die via de website worden aangeboden en-/of het niet foutloos of ononderbroken functioneren van de website en-/of het onvoldoende beveiligd zijn van de website.

Wijzigingen website

De inhoud van de website wordt regelmatig aangepast. De Regio behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Functioneren website en communicatie

Eveneens besteedt de Regio uiterste zorg aan de beveiliging en het foutloos en ononderbroken functioneren van de website, maar kunnen noch de beveiliging, noch het foutloos en ononderbroken functioneren van de website garanderen. De Regio garandeert niet dat gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Auteursrecht

De inhoud op de website is uitsluitend bestemd voor uw gebruik. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op de website beschikbaar gestelde inhoud aan derden, inclusief het doorlinken naar andere websites, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de Regio. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Privacy

De Regio volgt nauwgezet de bepalingen uit de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Participatiewet en de toepasselijke bepalingen uit de Wet Bescherming persoonsgegevens.

Dit betekent onder andere dat de Regio uw privacy beschermt, niet meer vastlegt dan noodzakelijk is en geen persoonsgegevens van u aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij op grond van een wettelijke verplichting.

De geregistreerde persoonsgegevens worden gebruikt voor het verstrekken van toegang tot de website en daar waar nodig, voor het kunnen gebruiken van de functionaliteit van de website, ten behoeve van de gebruiker zelf.

Nederlands recht

Op de rechtsverhouding tussen de Regio en de gebruiker is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.